top of page

我们的团队

WechatIMG1459.jpeg
WechatIMG814.jpeg
   Jessie Lee  信用卡支付专家
  Sabrina Lee  企业融资顾问

MBA 赛伯乐创投金融/消费科技投资人。熟悉美国信用卡收单/数字银行生态系统。 

MBA 曾任摩根斯坦利财务顾问和普华永道的并购顾问。并拥有商业地产投资和企业融资经验。 

bottom of page